Thực hành – Phần 4 – Toán 1


Đề bài1. Viết (theo mẫu):2. Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng (theo mẫu):3. Nối tranh với đồng hồ thích hợp:4. Bạn An đi từ thành phố về quê. Vẽ thêm kim ngắn thích hợp vào mỗi...