Thực hành về hàm ý


Câu 1:a. Nếu căn cứ vào nghĩa tường minh trong lời đáp của A Phủ thì:- Lời đáp thiếu thông tin về số lượng bò bị mất.- Lời đáp thừa thông tin về việc lấy súng đi bắn hổ.- Cách...