Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu


I. TRẬT TỰ TRONG CÂU ĐƠNCâu 1:a. Nếu ta thay đổi trật tự phần in đậm ở trên thành: đó là một con dao rất sắc, nhưng nhỏ thì nội dung ý nghĩa và cấu tạo ngữ pháp của câu...