Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản


I. DÙNG KIỂU CÂU BỊ ĐỘNGCâu 1:- Câu bị động: Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả.- Chuyển sang câu chủ động: Chưa một người đàn bà nào yêu hắn cả.- Thay câu chủ động vào và...