Thương vợ


Câu 1: Hình ảnh bà Tú qua bốn câu thơ đầu- Hai câu đầu đã giới thiệu được hình ảnh bà Tú gắn với công việc mưu sinh.Quanh năm buôn bán ở mom sôngNuôi đủ năm con với một chồng   +...