Tiền Việt Nam – Phần 6 – Toán 2


Đề bài1.2. Số3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?4. Tính100 đồng + 400 đồng =                       700 đồng + 100 đồng = 900 đồng - 200 đồng =    ...