Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức


Câu 1:Ông phê phán những kiểu học đòi "Tây hoá":- Bập bẹ xem vài ba tiếng Tây trong lời nói: làm tổn thương tiếng mẹ đẻ và tự bộc lộ là người kém văn hoá.- Lối sống lai căng từ...