Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI


Nối các ô dưới đây với nhau, sao cho phù hợp:Trả lời:
Chọn ý trả lời saiVị trí địa lí của Đông Nam Á có ý nghĩa to lớn:A. là cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Phi.B. giáp biển và đại dương, có điều kiện phát triển các ngành...
Hãy đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á rồi ghi nội dung vào bảng sau:ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA ĐÔNG NAM ÁThuận lợiĐối với phát triển nóng nghiệp  Đối với phát triển công nghiệp  Đối với phát...
Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ: dân số đông, dân số trẻ, đa dân tộc, đa tôn giáo, lực lượng lao động đông, dân cư phân bố không...