Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a


Đề bàiDựa vào bài Ô-xtrây-li-a (có thể tham khảo thêm tư liệu từ báo chí và các tài liệu khác,  hãy nhận xét và viết một báo cáo ngắn về dân cư Ô-xtr ây-li-a, theo dàn ý dưới đây:- Số...