Tiết 3. THỰC HÀNH TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC


Thay đổi trong giá trị GDP.a)   Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK để tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới, rồi điền vào bảng sau:BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI(Đơn vị:...
Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp.Dựa vào bảng số liệu 10.3 trong SGK, cho biết:a) Các nông sản có sản lượng tăng nhanhb) Các nông sản có sản lượng xếp hạng cao trên thế giới c) Kết luận chung về tình hình...
Thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu.Dựa vào bảng 10.4 trong SGK:a)  Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.b)  Nhận xétTrả lời:a)      Vẽ biểu đồ tròn theo gợi ýYêu cầu: Đầy...