Tiết 3 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2


1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”. Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng:a) Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.□ hai bên bờ sông□ hoa phượng vĩ□ nở...