Tiết 4. THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TÊ ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG NAM Á


Hoạt động du lịchCho bảng 11 SGK (bảng 14.3 trong SGK Nâng cao), hãy:a)  Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực.b) ...
Tình hình xuất, nhập khẩu của Đông Nam Áa)  Chuyển các giá trị của biểu đồ hình 11.9 (hình 14.13 SGK Nâng cao) vào bảng sau:GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á QUA...