Tiết 5 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập 2


1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Viết tên các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời trong truyện Cóc kiện Trời:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Dựa theo truyện Bốn cẳng và sáu cẳng, trả...