Tiết 5 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 3


1. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ in đậm:Xuân về, cây cỏ trải một màu ............ Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ........... chị...