Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì II trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2


  Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng 1. Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì?□ Li-li-pút□ Gu-li-vơ□ Không có tên2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?□ Chỉ có nước Li-li-pút□ Chỉ có nước Bli-phút□ Có...

  Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng

  1. Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì?

  □ Li-li-pút

  □ Gu-li-vơ

  □ Không có tên

  2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?

  □ Chỉ có nước Li-li-pút

  □ Chỉ có nước Bli-phút

  □ Có hai nước Li-li-pút và Bli-phút

  3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

  □ Li-li-pút

  □ Bli-phút

  □ Cả hai nước

  4. Vì sao khi trông thấy Gu-li-vơ, quân địch “phát khiếp”?

  [..] Vì thấy người lạ.

  [..] Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn,

  [..] Vì Gu-li-vơ mang theo nhiều móc sắt.

  5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

  [..] Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hoà bình.

  [..] Vì Gu-li-vơ ngại đánh nhau vối quân địch.

  [..] Vì Gu-li-vơ đang sống ở nước Bli-phút.

  6. Nghĩa của chữ hoà trong hoà ước giống nghĩa của chữ hoà nào dưới đây?

  [..] Hoà nhau

  [..] Hoà tan

  [..] Hoà bình

  7. Câu Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là loại câu gì?

  [..] Câu kể

  [..] Câu hỏi

  [..] Câu khiến

  8. Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ?

  [..] Tôi

  [..] Quân trên tàu 

  [..]  Trông thấy

  Trả lời:

  1. Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì?

  Gu-li-vơ

  2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?

  x Có hai nước Li-li-pút và Bli-phút

  3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

  Bli-phút

  4. Vì sao khi trông thấy Gu-li-vơ, quân địch “phát khiếp”?

  [.x.] Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn,

  5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

  [.x.] Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hoà bình.

  6. Nghĩa của chữ hoà trong hoà ước giống nghĩa của chữ hoà nào dưới đây?

  [.x.] Hoà bình

  7. Câu Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là loại câu gì?

  [.x.] Câu kể

  8. Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ?

  [.x.] Quân trên tàu 

  BaitapSachgiaokhoa.com  Bài tập cùng chuyên mục