Tiểu sử tóm tắt


II. CÁCH VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮTa. Bản tóm tắt đã kể lại những nội dung chính của tiểu sử Lương Thế Vinh về: nhân thân, các hoạt động chính và những đóng góp của ông cho đất nước.b. Bài...