Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự


I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự:1. Đề văn tự sự:- Lời văn đề (1) nêu ra những yêu cầu:+, Kể chuyện+, Câu chuyện em thích+, Bằng lời văn của em.- Các đề (3),(4),(5),(6) không...
I. ĐỀ, TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ1. Đọc các đề văn sau và trả lời câu hỏi:(1)  Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của mình.(2)  Kể chuyện về một người bạn tôt.(3) ...