Tìm một số hạng trong một tổng


Đề bài1. Tìm x (theo mẫu ):a) x + 3 = 9                       b) x + 5 = 10                  e) 4 + x...