Tìm số trừ


Đề bài1. Tìm x:a) 15 - x = 10;              15 - x = 8;                42 - x = 5b) 32 - x = 14;       ...