Tình thái từ


I. CHỨC NĂNG CỦA TÌNH THÁI TỪ   Nếu bỏ các từ in đậm trong các ví dụ thì ý nghĩa của câu có sự thay đổi:a. Nếu lược bỏ từ “à” thì câu này không còn là câu nghi vấn nữa.b....