Tinh thần thể dục


Câu 1: Bố cục 3 phần:- Đoạn 1 (từ đầu đến... "Nay sức, Lê Thăng"): giới thiệu lệnh của trên qua trát quan về làng.- Đoạn 2 (tiếp đó đến... "Vâng"): những người bị bắt đi xem bóng đá trực...