Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.


  Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.Các chỉ sốĐồng bằng sông HồngCả nước1995200519952005Số dân (nghìn người)16137180287199683106Diện tích gieo trồng cây...

  Đề bài

  Cho bảng số liệu:

  Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 1995 và năm 2005.

  Các chỉ số

  Đồng bằng sông Hồng

  Cả nước

  1995

  2005

  1995

  2005

  Số dân (nghìn người)

  16137

  18028

  71996

  83106

  Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha)

  1117

  1221

  7322

  8383

  Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn)

  5340

  6518

  26141

  39622

  Bình quân lương thực có hạt (kg/người)

  331

  362

  363

  477

  Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. Só sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

  – Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu về tốc độ tăng trưởng của đối tượng.

  Lời giải chi tiết

  Tính tốc độ tăng trưởng và so sánh

  Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

  So sánh với cả nước.

  Nhìn chung tốc độ tăng trưởng của Đồng bằng sông Hồng thấp hơn cả nước.

  – Về số dân: đồng bằng sông Hồng có tốc độ phát triển là 111,7%, trong khi cả nước là 115,4%.

  – Về diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt: tốc độ tăng của đồng bằng sông Hồng rất thấp, chỉ đạt 109,3% trong khi cả nước là 114,4%.

  – Sản lương lương thực tăng nhanh nhất so với các chỉ tiêu còn lại, tuy nhiên vẫn tăng chậm hơn so với cả nước (122,1% < 151,6%).

  – Bình quân lươnng thực có hạt cũng tăng chậm hơn cả nước (109,4% < 131,4%).