Tóm tắt chương IV


1. Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;2. Mảng một chiều- Mảng một chiều là dãy hữu hạn các...
Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?Trả lời:Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc bởi vì mảng (một chiều, hai chiều hay nhiều chiều) là kiểu có cấu trúc được đề cập tới sớm nhất trong...
Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?Trả lời:Các phần tử của mảng có thể có những kiểu sau đây: real, boolean, integer, longint
Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?Trả lời:Tham chiếu đến phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc [ và ] (ví dụ...
Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?Trả lời: Mảng có các kiểu như biến: integer.Real.char.String.byte.... - Tham chiếu đến phần tử của mạng có 2 kiểu: ** Với mảng 1 chiều: - Cách tham chiếu đến mảng: A[i] với i là...
Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay...
Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:a) Số lượng số chẵn...
Dãy F là dãy Phi-bo-na-xi nếu:F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 với N≥2Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của...
Chương trình sau đây thực hiện những gì?program BT8;const NMax = 50;type Mass = array [1...NMax, O..NMax-1] of real;var A: Mass;i,j N: byte; C: real;beginWrite ('Nhap N=?');readln(N); for i:= 1 to N dofor 0 to N-1 dobeginwrite('A[i,j; readln(A[i,j ] )end,for...
Cho mảng hai chiều kích thước nxm với các phần tử là những số nguyên. Tìm trong mỗi dòng phần tử lớn nhất rồi đổi chỗ nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột.Chương trình sau...
Viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s có độ dài không quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số thập phân xuất hiện trong xâu s. Thông báo kết quả ra màn hình.Trả...
Hãy bổ sung thêm chương trình xeploai (ở §13) những lệnh cần thiết để chương trình đưa ra danh sách học sinh xếp loại A.Trả lời:Chương trình xeploai:program xEp_loai ;uses crt;const max=60;type Hocsinh = recordhoten: string[30];ngaysinh: string [10];Diachi: string[50];Toan, Van:...