Tóm tắt chương V


- Việc trao đổi dữ liệu với bộ nhớ ngoài được thực hiện thông qua kiểu dữ liệu tệp;- Để có thể làm việc với tệp cần phải khai báo biến tệp;- Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có các...
Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp.Trả lời:Một số trường hợp cần phải dùng tệp, đó là: lưu trữ lượng thông tin lớn, dùng lâu dài.
Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào?Trả lời:Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác như...
Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?Trả lời:Trước khi sử dụng tệp phải có câu lệnh mở tệp để trình dịch biết thực hiện mục đích mở tệp để đọc hay ghi, đồng thời đặt...
Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?Trả lời:Phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp để thống tất việc ghi dữ...