Tóm tắt văn bản nghị luận


II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬNĐọc văn bản Về luân lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh và trả lời các câu hỏi sau:Câu 1: Vấn đề nghị luận của văn bản được thể hiện...