Tóm tắt văn bản thuyết minh


II. Cách tóm tắt một văn bản thuyết minhCâu 1.a. văn bản “Nhà sàn” thuyết minh về đối tượng một ngôi nhà sàn- Đại ý ủa văn bản là thuyết minh về kiến trúc, nguồn gốc và những tiện ích...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢNI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH1. Tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm mục đích để hiểu và nắm được những nội dung cơ bản hoặc giới thiệu với...