Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)


II. CÁCH TÓM TẮT NHÂN VẬT TỰ SỰ DỰA THEO NHÂN VẬT CHÍNHa) Xác định nhân vật chính của truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy.Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy có ba...
Lời giải chi tiếtI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ DỰA THEO NHÂN VẬT CHÍNH1. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản tự sựa) Mục đích: Trong cuộc sống, việc tóm tắt văn bản tự sự...