Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ


I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG1. Giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức,...