Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ


Câu 1:Nguồn gốc và lịch sử phát triểnĐặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lậpa. Nguồn gốc tiếng Việt:-  Họ: ngôn ngữ Nam Á-  Dòng: Môn - Khơ-me-  Nhánh: Việt - Mườngb. Các thời kì phát triền:-   Thời kì...