Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.


  Đề bàiTrình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74, 75 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng:- Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu...

  Đề bài

  Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTrình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74, 75 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng:

  – Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

  – Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.

  – Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

  – Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

  – Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.