Trợ từ, thán từ


I. TRỢ TỪ Câu 1:* Khác nhau:- Nó ăn hai bát cơm: nói lên sự việc khách quan.- Nó ăn những hai bát cơm: ngoài ý nghĩa khách quan, còn có ý nhấn mạnh đánh giá việc nó ăn hai bát cơm...