Từ ấy


Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng?- Từ ấy được mở đầu câu thơ thể hiện sự đánh dấu bước...