Tự do


Câu 1: Tìm hiểu tứ thơ và chủ đề tác phẩm   Đoạn trích có lược bớt một số khổ thơ, còn 12 khổ và dòng cuối. 11 khổ thơ có điệp câu thơ "tôi viết tên em" ở cuối mỗi khổ....