Tự kiểm tra – Phần 4 – VBT Toán 2


1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 6 + 8 =..... \cr & 12 - 7 =..... \cr} \)      \(\eqalign{& 13 - 6 =..... \cr & 4 + 9 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 7 + 8 =..... \cr & 16 -...