Tự kiểm tra – Phần 6 – VBT Toán 2


1.Tính nhẩm :\(2 \times 3 =......\)           \(4 \times 8 =......\)          \(3 \times 1 =......\)           \(4 \times 3 =......\)\(12:2 =......\)         \(27:3 =......\)        \(0:5 =......\)            \(3 \times 4 =......\)\(4 \times 7 =......\)           \(5 \times 6 =......\)          \(1 \times 8 =......\)           \(12:4 =......\)\(36:4 =......\)         \(18:2 =......\)        \(0:3 =......\)           ...