Tự kiểm tra – Phần 7 – VBT Toán 2


1.Số?355… ; 357 ; … ; … ; 360 ; … ; … .357 … 400                                          301 … 297601 … 536                                          999 … 1000238259                                                823 … 8233.Đặt tính rồi tính:\(423 + 235\)               \(351 + 246\)             ...