Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)


Câu 1:Từ nách là một từ phổ biến, quen thuộc với mọi người nói tiếng Việt với nghĩa "mặt dưới chỗ cánh tay nối với ngực". Nhưng trong câu thơ của Nguyễn Du từ nách lại mang nghĩa khác:Nách tường...