Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội


I. Từ ngữ địa phương. - Từ “ngô” là từ sử dụng phổ biến trong toàn dân.- Các từ “bắp, bẹ” là từ địa phương.II. Biệt ngữ xã hội.a. Đoạn văn trích trong tác phẩm Những ngày thơ ấu của...
Lời giải chi tiếtI. TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNGQuan sát các từ ngữ in đậm và trả lời câu hỏi: Bắp, bẹ ở đây đều có nghĩa là ngô. Trong ba từ: bắp, bẹ, ngô, từ nào là từ địa phương,...