Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt


I. Từ là gì?1. Lập danh sách các tiếng và từ trong câu sau:   Tiếng: thần, dạy, dân, cách, trồng, trọt, chăn, nuôi, và, cách, ăn, ở.   Từ: Thần, dạy, dân, cách, trồng trọt, chăn nuôi, và, cách, ăn ở.2....
Lời giải chi tiết1. Lập danh sách các tiếng và danh sách các từ trong câu sau, biết rằng mỗi từ đã được phân cách với từ khác bằng dấu gạch chéo.Thần / dạy / dân / cách / trồng...