Unit 1: LEISURE ACTIVITES – Hoạt Động Giải Trí


A. Phonetics - Ngữ Âm1. Rearrange the letters to find the words.Sắp xếp lại các kí tự để tìm các từ.KEY1. Prince (Hoàng tử)2. Brush (Chổi, cọ)3. Price (Giá)4. Brick (Viên gạch)5. Prawns (Tôm)6. Broom (Chổi)7. Prize (Giải thưởng)8. Branch...
B. Vocabulary & Grammar - Từ vựng & Ngữ Pháp1. Match the words in blue with the words in orange. Some words in blue may go with more than one word in orange.Nối các từ màu xanh với các từ...
C. Speaking - Nói1. Look at the pỉctures and say if Phong likes or doesn't like the activity. Use as many different verbs of liking as you can.Nhìn vào các bức trang và nói xem Phong thích hay không thích...
D. Reading - Đọc1. Read the following text about doing yoga and do the tasks that follow.Đọc bài viết sau về việc tập yoga và làm các yêu cầu sau đó.Yoga originates in India and it is good for both...
E. Writing - Viết1. Fill the gaps with the words in the box. More than one word can be suitable for some gaps.Điền từ trong ô vào khoảng trống. Hơn một từ có thể phù hợp với một vài khoảng...