Unit 1: Life stories – Những câu chuyện đời sống


1       Complete the (a) sentences with the words in the box. Then write the corresponding homophones to complete the (b) sentences. The first one is done as an example. (Hoàn thành các câu (a) với các từ trong hộp. Sau...
1. Do the following crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ dưới đây)ACROSS (ngang)1. very successful and admired by other people (rất thành công và được mọi người ngưỡng mộ)2. persistence in trying to achieve something despite difficulties (kiên trì trong...
1. Read the first part of the text about Beethoven and fill each gap with a word from the box. (Đọc phần đầu tiên của văn bản về Beethoven và điền vào mỗi khoảng trống với một từ từ hộp.)greatest           innovator              ...
1.   Choose one historical figure below and complete the note cards for a talk about him.Chọn một nhân vật lịch sử dưới đây và hoàn thành các thẻ ghi chú cho một cuộc nói chuyện về ông.Chu Van An (1292-...
1.  Write complete sentences about Edward, an Australian lawyer. Use the words or phrases below, making changes to the word form, if necessary. (Viết câu hoàn chỉnh về Edward, một luật sư người Úc. Sử dụng các từ hoặc cụm từ dưới đây, thay đổi hình thức từ ngữ nếu cần thiết.)1....