Unit 1: My Friends – Bạn của tôi


 Thì hiện tại đơn - The simple present tense*Cẩu tạo:S + V (S/ ES)*Cách dùng:+ Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay việc thường làm ở giai đoạn hiện tại.Vi dụ:                                                                                             I go on holiday twice a...
Thì quá khứ đơn - The simple past tense* Cấu tạo:+ Đối với động từ có quy tác, ta thành lập thì quá khứ đơn bằng cách thêm “ecT vào sau động từ.Vi dụ: learn -> learned like -» liked+...
UNIT 1. MY FRIENDSBạn của tôi- public /ˈpʌblɪk/(n): công cộng- look like /lʊk laɪk/: trông giống như- laugh /lɑːf/(v): cười- photograph /ˈfəʊtəɡrɑːf/(n): bức ảnh- humorous /ˈhjuːmərəs/(a): có tính hài hước- enough/ɪˈnʌf/: đủ- introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/(v): giới thiệu- blond /blɒnd/(a): vàng hoe-...
GETTING STAREDDescribe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.)Hướng dẫn giải:a. The boys are playing football/ soccer.b. The girls are studying.c. The boys are playing chess.d....
LISTEN AND READ.Hoa: Hello, Lan.Lan: Hi, Hoa. You seem happy.Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today.Lan: Do I know her?Hoa: I don’t think so. She was my next-door neiahbor in Hue.Lan: What does she look like?Hoa: Oh....
SPEAK.1. Read the dialogue. (Hãy đọc hội thoại.)Hoa: This person is short and thin.        She has long blond hair.Lan: Is this Mary?Hoa: Yes.Dịch bài:Hoa:   Người này thấp và gầy. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.Lan:   Là...
LISTEN.Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box.(Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung.)Click tại đây để nghe: How do you doNice to meet youIt’s a pleasure to...
READ.Click tại đây để nghe: Ba is talking about his friends.I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai, and Song are the ones I spend most of my time with. Each of us,...
WRITE.1. Read the information about Tam. (Hãy đọc thông tin viết về Tâm.)His name’s Le Van Tam and he’s fourteen years old. He lives at 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his mother, father and his elder brother,...
Language focus• Simple tenses• Present simple to talk about general truths• (not) adjective + enough + to-infinitive1. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets. (Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đủng...