Unit 1. What’s your address?


UNIT 1. WHAT' YOUR ADDRESS?Bài 1. Địa chỉ nhà của bạn là gì?A. PRONUNCIATION- Cách phát âm1. Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau đó đọc lớn...