Unit 1: What’s Your Address?


1. Cách dùng giới từ “on”, “in” và “at”a)  Giới từ "on" có nghĩa là "trên; ở trên"-    on được dùng để chỉ vị trí trẽn bề một.on + the + danh từ chỉ vị trí trên bề mặtEx: On...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  Hi, Nam! Nice to see you again.Hi, Mai. Nice to see you, too. Mai, this is Trung. He's a new pupil in our class.b)  Hello, Trung. Nice to...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)  What's your hometown, Trung?  It's Da Nang.   b) Oh, I like Da Nang. Did you live in the city?No, I didn't. I lived in a village in the...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: 'city                Linda lives in a 'city.'villlage          My best friend lives in a 'village'mountains     I live in the 'mountains.'tower            He lives in a tall and quiet 'tower.Tạm dịch:thành phố     Linda sống ở...