Unit 10. COMMUNICATION – Sự giao tiếp


PHONETICS1 Complete the following words with -ity or -tive, then practise saying them.[ Hoàn thành các từ sau với –ity hay –tive, sau đó thực hành đọc các từ đó]Đáp án:1.activity: hoạt động2. nationality: quốc tịch3. positive: tích cực4. possibility:...
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Put the words into the categories of verbal communication or non-verbal communication.[Đặt các từ vào loại giao tiếp bằng lời hay giao tiếp phi ngôn ngữ ]Đáp án:Verbal communication( Giao tiếp bằng lời nói)- giving a speech...
SPEAKING1 Match the blue statements with the red statements to make mini-dialogues.[ Nối những câu màu xanh với những câu màu đỏ để tạo nên bài đối thoại ngắn]Đáp án:1.CTôi không biết cách để liên lạc với cô ấy. Cô...
READING1 Read the text about Alexander Graham Bell and do the tasks.[ Đọc bài về Alexander Graham Bell và làm các bài tập]Đáp án:a Quyết định những câu sau là đúng hay sai1.TAlexander Graham Bell là người Scotland.2. F (He...
WRITING1 Look at the following online messages. Find and correct the mistakes according to the netiquette you have learnt in this unit.[ Nhìn vào những tin nhắn trực tuyến bên dưới. Tìm và sửa những lỗi sai theo cách ứng...