Unit 10 : Endangered Species – Các Chủng Loại Bị Lâm Nguy


   GRAMMAR   Revision: Modals: MAY, MIGHT. MUST, MUSTN’T NEEDN’T   1. a. MAY - MIGHT: diễn tả điều gì có thể xảy ra hoặc không chắc chấn.       e.g.: The director might come back this weekend.         ...
UNIT 10. ENDANGERED SPECIES[NHỮNG LOÀI ĐỘNG VẬT BỊ ĐE DỌA]- bared teeth (n): răng hở- be driven to the verge of…:bị đẩy đến bờ của…..- biologist /bai'ɔlədʒist/ (n): nhà sinh vật học- deforestation /di,fɔris'tei∫n/ (n): sự phá rừng- derive (from)...
READING ❖ Before You Read (Trước khi bạn đọc)   Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.(Làm việc từng đôi. Nhìn những hình và trà lời câu hỏi.)1. Which of the animals and insects below can be found...
SPEAKINGTask 1: Work in pairs. Ask and answer the following questions.(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)1. What do you call Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi in English?2. In which sort of habitats can...
LISTENING ❖ Before You Lisen (Trước khi nghe)Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D.(Làm việc từng đôi. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng nhất A, B. C hoặc D.)1. You can find gorillas...
WRITINGTask 1: Work ill pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. (Làm việc từng đôi. Đề nghị những hiện pháp có thể thực hiện nên được áp dụng để giải quyết những vấn đề...
LANGUAGE FOCUSPronunciation ( Ngữ âm)Click tại đây để nghe: Practise reading the following sentences, paying attention to the stressed syllables.(Thực hành đọc các câu sau, chú ý đến các âm tiết được nhấn mạnh.)1. Tell me the time.2. Show me the way.3. He...
TEST YOURSELF DI. LISTENINGListen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Nghe đoạn văn và điền bản ghi chú với KHÔNG NHIỀU HƠN BA từ.)Click tại đây để nghe: Questions FACTS ABOUT THE PANDAHabitat: (0)...