Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy


UNIT 10: NATURE IN DANGERThiên nhiên đang lâm nguy1.action (n) ['æk∫n]: hành động2. affect (v) [ə'fekt]: ảnh hưởng3. Africa (n) ['æfrikə]: châu Phi4. agriculture (n) ['ægrikʌlt∫ə]: nông nghiệp5. cheetah (n)['t∫i:tə]: loài báo gêpa6. co-exist (v) [kou ig'zist]: sống chung, cùng...
GRAMMARGiới từ trong mệnh đề quan hệ1. Giới thiệuĐại từ quan hệ có thể làm túc từ của giới từ.e.g: - This is the bus that I've been waiting for.(Đây là chiếc xe buýt mà tôi đợi nãy giờ. )(I’ve...
READINGBefore you readWork in pair. Read these facts about endangered species and discuss the questions below (Hãy đọc những sự thật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và thảo luận các câu hỏi dưới đây.)Hướng dẫn giải: 1. The...
SPEAKINGTask 1. Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance.(Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số lí do tại sao thiên nhiên đang bị đe dọa. Đặt chúng...
LISTENINGBefore you listenWork in pairs. Name some national parks in Vietnam. (Làm việc theo cặp. Tên một số vườn quốc gia ở việt Nam.)- Cuc Phuong National Park- Cat Tien National Park- Bach Ma National ParkTạm dịch: - Vườn quốc gia...
WRITINGWrite a description of Cat Ba National Park, using the facts and figures below (Viết một đoạn mô tả về Vườn quốc gia Cát Bà, bằng cách sử dụng các dữ kiện và con số dưới  đây.)Hướng dẫn giải:Cat Ba...
LANGUAGE FOCUS- Pronunciation: /sl/ - /sm/ - /sn/ - /sw/- Grammar: Relative pronouns with prepositionsTạm dịch: - Phát âm: /sl/ - /sm/ - /sn/ - /sw/- Ngữ pháp: Những đại từ quan hệ với giới từPronunciationListen and repeat.(Nghe và lặp lại) /sl/ /sm//sn//sw/...