Unit 10: Our houses in the future


GRAMMAR (NGỮ PHÁP)1. will (sẽ), viết tắt của will là 'll), hình thức phủ định là will not {won’t), có dạng quá khứ là would ThểChủ ngữĐộng từ (V)Vi du KhẳngđịnhHe/She/It/ Danh từ số ítwill + V (nguyên thể)She will...
UNIT 10. OUR HOUSES IN THE FUTURENhững ngôi nhà trong tương lai của chúng ta- apartment /əˈpɑrt·mənt/ và flat /flæt/ (n): căn hộHai từ này thường được sử dụng với cùng một nghĩa là “căn hộ”. Tuy nhiên, theo thói quen, có...
1   Listen and read.(Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Nick: Phong, bạn đang làm gi thế?Phong: Mình đang vẽ ngôi nhà của mìnhNick: Nhà của cậu! Đó là một đĩa bay mà.Phong: Nó nhìn giống như một đĩa bay nhưng...
1   Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. (You may use an appliance more than once).(Lắng nghe và lặp lại các thiết bị trong khung. Sau đó đặt chúng vào các...
1    Complete the conversation with will or won't.(Hoàn thành bài đàm thoại với “will” hoặc “won’t”.)Hướng dẫn giải:(1) will(2) won’t    (3) will(4) will(5) will(6) will(7) will         (8) won’t(9) will(10) won’tTạm dịch:Tom: Giáo sư Lin, em có thể hỏi một câu...
1 Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE(Trò chơiNhững điều mà chúng ta có thể làm trong tương lai.)a Write the following phrases on six small pieces of paper.(Viết những cụm từ sau vào 6 mảnh giấy nhỏ.)Tạm dịch:...
1    Look at the picture and discuss with a partner.(Nhìn vào hình và thảo luận với một người bạn.)Hướng dẫn giải:1. It’s a villa./ It’s a hi-toch house.2. On the ocean.3. A helicopter, garden, trees, swimming pool,...4. Robots in the kitchen,...
1   Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures.(Nghe Nick và Lỉnda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mọi người thích ngôi nhà...
1    Using the words in the box, write the correct word under each picture.(Sử dụng các từ trong khung, viết từ chính xác bên dưới bức tranh.)Hướng dẫn giải:a  robot b  automatic dishwasher c  wireless TV d  automatic washing machinee  hi-tech fridge f. smart lock Tạm...
Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance. Write details about the appliance on the poster. Share your poster with the class. ( Thiết bị trong tương lai của tôiNghĩ...