Unit 10. Our Houses in the Future – Ngôi nhà của chúng ta trong tương lai


VOCABULARY AND GRAMMAR1 Circle one odd word A, B, C or D. Then read them loud.[ Khoanh tròn từ khác lạ A, B, C hoặc D. Sau đó đọc chúng to lên]Đáp  án:1. DA. căn hộ        ...
PHONETICS1 Complete the words with letters 'dr' and 'tr'. Put the words in the correct column then readthem aloud.[ Hoàn thành các từ với các ký tự "dr" và "tr". Đặt các từ vào đúng cột sau đó đọc to lên]Đáp án:- dr:  1. dream...
SPEAKING1   Choose A-D to complete the conversation. Then read it with your partner.[ Chọn A- D để hoàn thành bài đối thoại. Sau đó đọc nó với 1 người bạn.]Đáp án:1. B2. D3. C4. ABài dịch:Phong: Bạn sẽ sống trong kiểu nhà nào trong tương lai?Tom:...
READING1Read the dialogue and choose one option (A, B, or C) to fill each gap.[ Đọc bài đối thoại và chọn đáp án A, B hay C để điền vào mỗi chỗ trống]Đáp án:1. B                  2. C    ...
WRITING1 Tom's brother and Linda's sister are school friends. They have just finished their exams. Write about their plans for the future.[Anh trai của Tom và chị gái của Linda là bạn cùng trường. Họ vừa mới thi xong. Viết...