Unit 10: Recycling – Tái chế


*    Công thức chung:be + past participle*    Quy tắc chuyển đổi:- Tân ngữ của câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động.- BE được chia theo thì của động từ ở câu chủ động.s + V + o.------->...
UNIT 10. RECYCLINGTái chế- dry /draɪ/(v): sấy khô- reuse /ˌriːˈjuːs/(v): sử dụng lại, tái sử dụng- press /pres/v): nhấn, đẩy- representative /ˌreprɪˈzentətɪv/ (n): đại diện- bucket /ˈbʌkɪt/(n): xô, gàu- natural resources /ˈnætʃrəl - rɪˈsɔːs/(n): tài nguyên thiên nhiên- wooden /ˈwʊdn/(a):...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe: Miss Blake: Recycling is easy. Remember: reduce, reuse and recycle.Ba: You’re right. It is not difficult to remember because all the three words begin with the letter R. Can you explain what you mean,...
GETTING STARTED.Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you.(Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta...
SPEAK.Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to.(Hãy làm việc với bạn em. Các em hãy nhìn tranh và quyết định xem mỗi đồ vật tùy thuộc vào nhóm nào.)paper            plastic           vegetable...
LISTEN.Click tại đây để nghe: You will hear four questions during the recording. Check (v) the correct answers.Em sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (v) vào câu trả lời đủng.a)   What type of garbage can you put in the...
READ.Click tại đây để nghe: Dịch bài:CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ VIỆC TÁI CHẾLốp xe ô tô   Hàng năm ớ Mỹ, hàng triệu lốp xe ô tô vứt đi. Nhưng lốp xe có thế được tái sử dụng để làm ống dẫn và tấm lót...
WRITE.1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box.(Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung.)soak             place            wrap                 dryuse               wait              mix                pressFirst, (0)...
Language Focus         ● Passive form         ● Adjective followed by  - an infinitive                                            -...